Gabriel Kozsar

Link menu - dev purpose
10. December 2018 , 04:15:52 GMT +1® “Signs and symbols rule the world, not words nor laws.”
Spat / Back

9/11 - Lone Gunmen
4. marca 2001, Rupert Murdoch-ova FOX televízia odvysielala časť tv seriálu "The Lone Gunman"[Osamelý pištoľník] ,ktorá je akousi odbočkou seriálu Akty-X. (Tento názov bol prevzatý z mena tímu vyšetrovacích reportérov ,ktorí vydávali noviny 'Strážcovia vlády'[Government watchdog])

Program zobrazuje zinscenovaný únos osobného lietadla nepriateľskej frakcie vo vláde USA, ktorá prevezme kontrolu nad lietadlom pomocou diaľkového ovládania a pokúsi sa vletieť do jedného z dvojčiat Svetového obchodného centra. Dôvod daný pre túto operáciu pod falošnou zástavou je vysvetlený poniže John-om Byers-om otcom Betranm-a člena vlády ,ktorý nedávno objavil tento príbeh,ale nie je ochotný ho odhaliť zvyšku sveta ...

_____________

John Byers: What is Scenario 12-D? We know it's a war game scenario, that it has to do with airline counter terrorism. Why is it important enough to kill for?

John Byers : Čo je scenár 12-D? Vieme, že je to vojnový scenár, že to má dočinenia s lietadlovým proti-terorizmom. Prečo je tak dôležité zabíjať?

Bertram Byers: Because it's no longer a game.

Bertram Byers: Pretože to už nie je viac hra.

John Byers: But if a terrorist group wants to act out this scenario, then why target you for assassination?

John Byers: Ale ak teroristická skupiny chce uskutočniť tento scenár, potom prečo by sa zameriavali na tvoju vraždu? ("...prečo by si vybrali teba ako cieľ atentátu?")

Bertram Byers: Depends on who your terrorists are.

Bertram Byers: Záleží natom kto sú tí tvoji teroristi.

John Byers: The men who conceived of it in the first place. You're saying our government plans to commit a terrorist act against a domestic airline?

John Byers: Ľudia, ktorí ..... prvom mieste. Chceš povedať, že naša vláda plánuje spáchať teroristický čin proti domácej leteckej spoločnosti? ("... čin na našom lietadle?")

Bertram Byers: There you go, indicting the entire government as usual. It's a faction. A small faction.

Bertram Byers: Už zas obviňuješ celú vládu ako obvykle. Je to frakcia. Malé frakcia.

John Byers: For what possible gain?

John Byers: Pre aký možný zisk? ("Čo tým môžu získať?")

Bertram Byers: The Cold War's over, John. But with no clear enemy to stockpile it against, the arms markets flat. But bring down a fully loaded 727 into the middle of New York City, and you'll find a dozen tin-pot dictators all over the world just clamoring to take responsibility, and begging to be smart-bombed.

Bertram Byers: Studenej vojne je koniec("... skončila"), John. Ale bez jasného nepriateľa proti ktorému by sme zbrojili, zbrojársky trh je v ("úpadku/klesá"-flat]. Zhoď plne naloženú/obsadenú 727čku do stredu New York-u, a nájdeš tucet [tin-top]-malých diktátorov po celom svete len dožadujúcich sa toho/žobrať, aby prevzali zodpovednosť, a prosili, aby boli [smart]-zbombardovaný.

John Byers: I can't believe it. This is about increasing arms sales?

John Byers: Nemôžem tomu uveriť. Toto je o zvyšovaní zbrojárskeho odbytu?

[...]

John Byers: How are you going to stop them? Why didn't you tell the world this? Go to the Press.

John Byers: Ako ich zastavíš ? Prečo si toto nepovedal svetu? Choď za tlačou.

Bertram Byers: You think I'd still be drawing breath 30 minutes after I made that call? The Press? Who's gonna run this story?

Bertram Byers: Myslíš si ,že by som ešte dýchal 30 minút po tom, ako som uskutočnil hovor? Tlač? Kto bude viesť tento príbeh?

[...]

Bertram Byers: I'm doing what I can, John. I don't have all the specifics on Scenario 12-D, but I think I know the flight they've chosen.

Bertram Byers: Robím čo môžem, John. Nemám všetky podrobnosti o scenári 12-D, ale myslím si ,že viem ktorý let bol zvolený.


[The Long Kiss Good Night] Záber z filmu vydaného roku 1996 potvrdzujúci útoky na Svetové obchodné centrum.

"Musíš vidieť" záber ,kde pointa je, oni robia neporiadok...a potom...obvinia koho? Je toho príliž veľa ,aby to bola náhoda.
Do databázy pridal : gabiX dňa 27.03.2010 o 18:41:17. RowID 109